Algemene Voorwaarden
BED & BREAKFAST en Vakantiewoning “De Woestijn”
Woestijnstraat 4 - 1760 Roosdaal

Wij heten u van harte welkom in Bed & Breakfast en Vakantiewoning De Woestijn en wij verzoeken u zich op de hoogte te stellen van deze Algemene huur- en boekingsvoorwaarden. 

  1. Algemene boekingsvoorwaarden van de B&B en van de   vakantiewoning

Wanneer u de vakantiewoning of kamer in de B&B boekt, verklaart u zich akkoord met de onderstaande huurvoorwaarden voor het aangaan van een overeenkomst. Gelieve ze daarom zorgvuldig door te nemen wanneer u wil boeken.
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing  op alle gebruikers van Bed & Breakfast en vakantiewoning De Woestijn, gevestigd op de Woestijnstraat 4 te Roosdaal.

Er kan alleen maar van deze voorwaarden worden afgeweken indien de eigenaar voorafgaandelijk en schriftelijk ermee ingestemd heeft. Deze schriftelijke instemming wordt dan vermeld op de boekingsbevestiging.

 Ilse Dewaelheyns is eigenaar en zaakvoerder/uitbater van Bed & Breakfast en Vakantiewoning De Woestijn. De eigenaar mag  zich laten vervangen door een derde.

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing ; op verzoek wordt een exemplaar van deze Algemene Voorwaarden kosteloos verstrekt aan de gebruikers.

Huurders dienen een vaste woon- of verblijfplaats te hebben en minimaal 18 jaar of ouder te zijn.

B&B-vakantiewoning De Woestijn is exclusief bestemd voor gastenverblijf en voor private bewoning van korte duur, waarbij de gebruiker er nooit zijn domicilie kan vestigen en van deze logies nooit zijn hoofdverblijfplaats kan maken. Een wijziging aan de bestemming is niet toegestaan.

De uitbater kan gasten, bij overtreding van deze Algemene Voorwaarden en bij ongepast gedrag, met onmiddellijke ingang de toegang tot de Bed & Breakfast De Woestijn ontzeggen en/of weigeren, zonder nadere mededeling en opgaaf van redenen en zonder restitutie van verblijfskosten.

De administratie van de beheerder is bepalend zonder meningsverschil, tenzij de gebruikers het tegendeel kunnen bewijzen. Bij alle afwijking die niet opgenomen zijn in deze voorwaarden beslist de eigenaar.

 2. Reservering en bevestiging

 Op de website van https://www.bnbdewoestijn.be/ wordt verwezen naar deze Algemene Voorwaarden. De beschikbaarheid kunt u eveneens aanvragen via deze website of via mail naar info@bnbdewoestijn.be.

 Voor het reserveren van een verblijf in Bed & Breakfast De Woestijn en de vakantiewoning worden geen extra boekingskosten in rekening gebracht.

De huurovereenkomst kan (mits er plaats beschikbaar is) zowel mondeling, telefonisch en schriftelijk aangegaan worden of door een verzoek gedaan via website https://www.bnbdewoestijn.be/ of via het “contact” op de facebookpagina. Reserveren kan via uw reserveringsverzoek naar Bed & Breakfast De Woestijn, waarna u  steeds een bevestiging per e-mail terugkrijgt.

Deze manieren van boeken zijn bindend. Met het vastleggen van een boekingsopdracht worden de algemene voorwaarden van kracht.

De overeengekomen huursom wordt vastgesteld op basis van de op dat moment geldende tarieven, zoals ook vermeld op de website www.bnbdewoestijn.be.

3. Boekingsopdracht

Elke boeking wordt door de eigenaar bevestigd door middel van een boekingsbevestiging per e-mail. Deze boekingsbevestiging bevat alle relevante gegevens voor het verblijf in de geboekte accommodatie. Ter voorkoming van misverstanden, wordt u verplicht om na ontvangst van deze boekingsbevestiging onmiddellijk de juistheid en volledigheid van de geboekte gegevens te controleren en eventuele onvolledigheden of onjuistheden binnen 7 dagen na ontvangst van de boekingsbevestiging aan de eigenaar te melden. Blijft een dergelijke melding binnen gestelde termijn uit, dan is huurder niet gerechtigd zich op de onvolledigheid of onjuistheid van de boekingsbevestiging te beroepen.

De verhuurder is steeds gerechtigd om binnen 48uur (2werkdagen) na het tot stand komen van de overeenkomst deze zonder opgaaf van redenen te annuleren.

4. Betaling

De verblijfskosten in Bed & Breakfast en vakantiewoning De Woestijn dienen bij aankomst reeds voldaan te zijn.

De actuele tarieven vindt u terug op onze website: https://www.bnbdewoestijn.be.

Betaling kan geschieden middels schriftelijke of elektronisch betaling van de volledige overeengekomen prijs. Betaling van de boeking aan de B&B en vakantiewoning geschiedt voor aankomst, door overmaking van het verschuldigde bedrag op rekeningnummer IBAN BE02 0017 9620 1540 met vermelding van naam en datum van het verblijf of het door de eigenaar aangegeven reservatienummer.

Bij betaling via de bank geldt als datum van betaling de dag van bijschrijven van de huursom op de bankrekening van De Woestijn. Op eenvoudige vraag zal u aan De Woestijn een bewijs van betaling voorleggen.

De eigenaar  is niet verplicht de huurder vooraf opmerkzaam te maken op het verstrijken van een betalingstermijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. U hebt nimmer het recht de betaling op te schorten. Na het verstrijken van de betalingstermijn bent u in verzuim. U kan het verzuim opheffen door binnen 3 dagen na het intreden van het verzuim alsnog de overeengekomen prijs aan De Woestijn te voldoen. Bij niet of niet tijdige betaling komen alle gerechtelijke en executiekosten alsmede de buitengerechtelijke inningkosten voor uw rekening. De buitengerechtelijke inningkosten bedragen tenminste vijftien procent van het factuurbedrag met een minimum van euro 100,-. De eigenaar heeft steeds het recht om zowel voor als na de totstandkoming van de overeenkomst zekerheid voor de betaling te verlangen zulks zonder opschorting van de overeenkomst totdat de zekerheid is gesteld; een en ander onverminderd het recht van De Woestijn op nakoming, schadevergoeding en/of gehele of gedeeltelijke annulering, een en ander zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat De Woestijn  tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn. Indien u uw betalingsverplichting niet of niet behoorlijk nakomt, heeft De Woestijn het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen, onverminderd het recht van De Woestijn op volledige betaling van de overeengekomen prijs.

De extra verblijfsonkosten (evt drank, extra ontbijt, picknick enz) dienen bij vertrek (contant) voldaan te worden. De eigenaar kan in overleg met de huurder van deze voorwaarden afwijken.

Voor de vakantiewoning

Binnen een week na ontvangst van deze boekingsbevestiging dient er in het geval van de huur van de vakantiewoning een aanbetaling/voorschot van minstens 30% van de huursom te gebeuren. Het restant van de huursom, de schoonmaakkosten inbegrepen + een waarborg van 500 euro dient uiterlijk 30 dagen voor aanvang van de huurperiode te zijn voldaan.

Bij boeking binnen de 30 dagen voor de aanvang van de huurperiode (lastminuteboekingen) dient u de totale huursom binnen de 3 dagen na de boekingsbevestiging te betalen, evenals ook de waarborg van 500 euro te betalen.

Voor de B&B

Voor de huur van een kamer in de B&B dient de totale huursom in één keer betaald te worden bij boeking en zijn er geen waarborgsom of schoonmaakkosten verschuldigd. Of indien er geboekt wordt op minder dan 5 dagen van aankomst, dient de totale som contant bij check-in geregeld te worden.

5. Annuleren

Annulering door de huurder

Indien u onverhoopt niet in staat bent om de aangegane huurovereenkomst na te komen, dient u dit eerst en vooral zo spoedig mogelijk schriftelijk (e-mail) te melden zodat wij daarvoor de vrijgekomen reservering alsnog aan derden kunnen aanbieden.

Voor de vakantiewoning

Bedenktijd: een boeking kunt u zonder kosten binnen de 48u, gerekend vanaf de boekingsdatum, annuleren. U kunt dit schriftelijk of per e-mail doen. Deze bedenktijd geldt niet voor boekingen binnen de 30 dagen voor de vakantiewoning voor aanvang van de huurperiode.

Annuleringen moeten per e-mail aan de eigenaar worden doorgegeven, daarna ontvangt u een annuleringsbevestiging. De datum van de poststempel of de datum van betreffende emailbericht is bepalend voor de beantwoording van de vraag of de annulering tijdig is geschied.

U bent als huurder gerechtigd tot schriftelijke annulering tegen voldoening van de volgende annuleringskosten aan de eigenaar.

Voor de vakantiewoning gelden volgende annulatievoorwaarden :

  • Bij annulering binnen de 48u na reservatie: gratis, tenzij aankomst minder dan 30 dagen later is.

  • Bij annulering tot de 30ste dag vóór aanvang van uw verblijf bedragen de annuleringskosten de aanbetaling (=30%) van de huursom.

  • Bij annulering tussen de 30ste dag en de 14de dag voor aanvang van uw verblijf bedragen de annuleringskosten 50% van de huursom.

  • Bij annulering vanaf de 14de dag voor de aanvang van uw verblijf bedragen de annuleringskosten 100% van de huursom.

  • Indien u zonder verwittigen niet komt opdagen (no show): 100% van de totale reservatiekost.

Voor de B&B

Bedenktijd: een boeking kunt u zonder kosten binnen de 48u, gerekend vanaf de boekingsdatum, annuleren. U kunt dit schriftelijk of per e-mail doen. Deze bedenktijd geldt niet voor boekingen binnen de 14 dagen voor aanvang van de huurperiode.

Na deze 48u of voor boekingen binnen de 14 dagen voor de aankomstdag, bent u als huurder gerechtigd tot schriftelijke annulering tegen voldoening van de volgende annuleringskosten aan de eigenaar :

  • Bij annulering binnen de 48u na reservatie : gratis, tenzij aankomst minder dan 14 dagen later is.

  • Bij annulering vanaf 14 dagen voor aanvang van uw verblijf bedragen de annuleringskosten 100%.

  • Indien u zonder verwittigen niet komt opdagen (no show): 100% van de reservatie is verschuldigd.

Annulatieverzekering: annuleringen welke voor de annuleringsverzekering in aanmerking komen, worden behandeld conform de verzekeringsvoorwaarden van uw verzekeringsmaatschappij. De huurder staat het vrij een annulatieverzekering af te sluiten bij een verzekeringsmaatschappij naar keuze. De kosten hiervan zijn ten laste voor de huurder.

Annulering door de verhuurder

Bij niet-tijdige betaling van het voorschot en/of saldo van de huursom is de eigenaar gerechtigd de geboekte periode voor de verhuur van de hele vakantiewoning te annuleren.

Indien gewichtige omstandigheden of overmacht de eigenaar dwingen tot annulering van de al gehuurde kamers in de B&B of de vakantiewoning, zal u hiervan binnen de 48u (2 werkdagen) in kennis worden gesteld met een voorstel in de vorm van een alternatief aanbod. Is dit aanbod niet mogelijk, dan restitueert de B&B/Vakantiewoning De Woestijn de door gast betaalde reserveringskosten en de aanbetaling op de verblijfsvergoeding. U hebt als huurder geen enig meer of ander recht dan het terugvorderen van het betaald bedrag. Deze verplichting vervalt, indien de oorzaak van de wijziging aan de gast is toe te rekenen.

Gewichtige omstandigheden maken overmacht uit. In geval van overmacht, zowel van blijvende als tijdelijke aard, is B&B-vakantiewoning De Woestijn gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of tijdelijk op te schorten zonder dat de huurder aanspraak op nakoming en/of schadevergoeding kan doen gelden. Onder overmacht wordt onder meer, doch niet uitsluitend verstaan: oorlogsgevaar, oorlog, opstand, molest, stakingen, boycot, storingen in het verkeer of transport, maatregelen van overheidswege, schaarste aan grondstoffen, natuurrampen en voorts alle omstandigheden, buitengewone weersomstandigheden, overlijden van de eigenaar, onaangekondigde verkoop en/of ingebruikname van het vakantiehuis door de eigenaar e.d. waaronder gehele of gedeeltelijke nakoming van de overeenkomst naar redelijkheid en billijkheid niet van verhuurder kan worden gevergd. Indien de overmacht intreedt terwijl de huurder slechts ten dele gebruik van het vakantiehuis heeft kunnen maken, dient de huurovereenkomst ook voor de reeds benutte tijd als ontbonden te worden beschouwd.

6. Aansprakelijkheid

 

Aansprakelijkheid van de huurder

Het gehuurde vakantiehuis of de kamer in de B&B dient door de huurder, zijn medehuurders of zijn bezoekers met de vereiste zorg en zorgvuldigheid te worden bewoond, met inachtneming van de rust voor de omgeving. Geluidsoverlast, met name tussen 22:00 uur en 07:00 uur en zondag de gehele dag, dient te worden voorkomen.

Radio’s en televisies en andere geluidsbronnen mogen geen hinder veroorzaken voor anderen.

 De hoofdhuurder is aansprakelijk voor schade die door hem/haar, door medehuurders of door eventuele bezoekers worden veroorzaakt, ook wanneer deze na zijn/haar vertrek geconstateerd worden. Wanneer schade na vertrek van de hoofdhuurder wordt geconstateerd, zal deze zich moeten neerleggen bij de uitspraak van de eigenaar.

Bij de vakantiewoning en B&B aanwezige en/of verstrekte huisreglementen zijn onverbrekelijk onderdeel van de huurovereenkomst en dienen daarom strikt te worden nagekomen.

De huurder dient ervoor te zorgen dat hij geen lawaai- of andere overlast veroorzaakt aan de omwonenden. Bij inbreuk, worden alle personen zonder waarschuwing vooraf – zonder teruggave van huurgelden – uit de B&B /vakantiewoning verwijderd.

Het meubilair mag niet worden verplaatst.

Het is niet toegestaan om een vuurtje te maken in de tuin.

Het is verboden het vakantiehuis en B&B te gebruiken om feesten, fuiven (of vrijgezellenavonden) te organiseren. Bij inbreuk wordt de huurperiode verbroken zonder dat de huurder enig recht heeft op terugvordering van de resterende huur.

Stapschoenen blijven aan de receptie voor het netjes houden van de accommodatie : schoenen (bv. na de wandeling) blijven beneden op een schoenenrek, daarvoor bestemd. Er is overal vloerverwarming voor warme voeten.

Roken: Het is totaal verboden te roken in de gehele woning. Bij een interventie door de brandweer omdat de brandcentrale reageert op roken, zullen de kosten op de huurder verhaald worden.

Huisdieren worden niet toegelaten tot de woonst.

In worst case zijn wij als eigenaar gemachtigd om aan elk verblijf een einde te stellen wanneer een gast of de gasten duidelijk overlast bezorgen, zich onverdraagzaam opstellen of de dienstregeling en een goed nabuurschap niet naleven en dit zonder de terugbetaling van de betaalde huurprijs.

Aansprakelijkheidsverzekering

De huurder wordt verzocht verzekerd te zijn voor schade aan derden zoals een aansprakelijkheidsverzekering (familiale verzekering).

De huurder wordt er op gewezen er goed aan te doen zijn wettelijke aansprakelijkheid, in geval van de door hem veroorzaakte brand van de betrokken B&B en vakantiewoning te verzekeren. Gelieve dit te checken bij uw verzekeringsagent.

Aansprakelijkheid van de verhuurder

De eigenaar kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor verlies, diefstal, schade of letsel, van welke aard dan ook berokkend aan huurders van de vakantiewoning en van de B&B, tijdens het verblijf of als gevolg van het verblijf.  

De prijzen en kosten vermeld op de boekingsbevestiging zijn van toepassing.

De eigenaar kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor schade die ontstaat door natuurgeweld, natuurrampen, kernrampen, aanslagen, stakingen, geweldplegingen en het in aanraking komen met een luchtvaartuig of onderdelen daarvan.

Het kan gebeuren dat er in de buurt van uw vakantiewoning/B&B wordt gewerkt. Wij denken bijvoorbeeld aan wegwerkzaamheden of bouwactiviteiten. Wij kunnen voor eventuele geluidsoverlast geen verantwoordelijkheid aanvaarden.

De eigenaar kan slechts aansprakelijk worden gehouden voor schade die is te wijten aan de grove schuld of de nalatigheid van de B&B. Onverminderd het in de vorige leden bepaalde, is de aansprakelijkheid van de B&B, indien en voor zover de eigenaar uit enige hoofde ter zake de gebruikersovereenkomst in rechte aansprakelijk wordt gehouden, steeds beperkt tot directe schade en is elke vorm van gevolgschade uitgesloten. De aansprakelijkheid van de B&B is voorts steeds beperkt tot het maximumbedrag dat de verzekeraar van de B&B-Vakantiewoning in het voorkomende geval zal uitkeren.

De eigenaar is niet steeds ter plaatse aanwezig, maar wel steeds bereikbaar (tijdens de kantooruren).

Op al de boekingsovereenkomsten en daarop aansluitend gemaakte afspraken is het Belgisch recht van toepassing. Alle geschillen met betrekking tot deze overeenkomst, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in Lennik en Brussel.

7. Maximaal aantal personen /Extra personen

In de huisbeschrijving vermeldt de eigenaar het maximaal aantal personen dat in de vakantiewoning mag verblijven. Dit aantal (in dit geval 10) mag niet overschreden worden. In geval van huur van een kamer in de B&B geldt eveneens het beschreven maximaal aantal personen.

De slaapkamers zijn geschikt voor het overnachten van maximaal 10 personen in totaal :

- maximaal  4 personen in kamer Lotus en Cassis

- maximaal 2 personen in Myrtille (+ evt babybed).

De huurder dient bij het plaatsen van een boeking het correcte deelnemersaantal door te geven en hij is ook gehouden om de verhuurder, uiterlijk de dag van aankomst, een ingevulde deelnemerslijst via het registratiedocument te overhandigen.

Bij overschrijding wordt de huurovereenkomst van rechtswege als ontbonden beschouwd en wordt de toegang tot de vakantiewoning/B&B geweigerd zonder aanspraak op teruggave van de huur.

Een kindje jonger dan 2,5 jaar bv. wordt niet als volwaardig persoon geteld, doch dient wel op voorhand te worden vermeld.

Bij het overschrijden van het maximum aantal personen is men niet meer in orde met het reglement van het Vlaams Gewest in verband met de brandveiligheid en met de brandverzekering.

Bij een niet-volledige bezetting zijn extra personen welkom mits voorafgaand overleg met de eigenaar. Indien zij blijven logeren, dient er een toeslag betaald te worden. Extra personen die buiten medeweten van de verhuurder komen logeren, zijn niet toegestaan.

Onderverhuren is niet toegestaan.

8. Aankomst en vertrek

De uitbater biedt de logies aan in goede staat en de klant aanvaardt het verblijf zoals het zich bevindt, in goed staat van onderhoud, veiligheid, hygiëne en bewoonbaarheid en conform de van toepassing zijnde wetten, koninklijke besluiten en decreten.

Gelieve de aankomst- en vertrekuren strikt te respecteren. Wij, net als jullie wellicht, vinden het prettig om in een nette vakantiewoning aan te komen en te verblijven. Daarom moet er voldoende tijd zijn voor een goede poetsbeurt tussen het vertrek van vorige gasten en de aankomst van de nieuwe gasten.

Indien uw aankomstuur afwijkt van 16u00 vragen wij om ons tijdig te verwittigen.

Aankomstuur: de vakantiewoning/B&B is ter beschikking vanaf 16u00, de dag van aankomst.

Vertrekuur: elke weekdag en weekenddag tot 10u00

Een verlengd verblijf is eventueel mogelijk mits beschikbaarheid en mits overleg.

Een latere check-out is eventueel mogelijk mits beschikbaarheid en steeds mits uitdrukkelijk akkoord van de eigenaar.

 Bij voortijdig vertrek vindt geen restitutie plaats.

9. Het einde van het verblijf / Eindschoonmaak

Einde van het verblijf in de vakantiewoning

Er wordt een extra schoonmaakkost van 85€ gerekend per boeking. Deze komt overeen met een vergoeding voor het aantal uur dat nodig is voor een gewone schoonmaak : dwz. het gehuurde vakantiehuis dient altijd netjes te worden achtergelaten na afloop van uw verblijf. Dit houdt in: de woning op te ruimen en alles terug op zijn plaats te zetten, vuilnisbakken te ledigen, het aanrecht op te ruimen en de schone vaat in de kast te zetten, de gebruikte huishoudelijke apparatuur moet geledigd zijn en in propere staat achtergelaten worden en de vakantiewoning netjes (bezemschoon) achter te laten.

Indien de woning en/of tuin in zo een staat is dat men niet rondkomt met de vooropgezette schoonmaakuren, dan heeft de eigenaar het recht hierbij nog extra schoonmaakuren aan te rekenen en dit aan 30euro/uur.

Verlaten van de woning

Gelieve bij vertrek alle lichten uit te doen en de ramen en dakvensters, evenals de deuren te sluiten.

Huisvuil sorteren

Men dient het huisvuil te sorteren. In de keuken en op de aangegeven plaats vindt de huurder een sorteerplaats zoals dat overal gebruikelijk is (restafval, pmd, glas) en een composthoop aan de moestuin.

Linnengoed

Bij het in gebruik nemen van de woning zijn de bedden steeds opgemaakt. De huurder dient linnengoed op de bedden te gebruiken en is niet gerechtigd bedden zonder lakens te gebruiken.

Bij einde huur mogen de bedden open blijven liggen. Het badlinnen legt u samen en laat U achter in de badkamers.

10. Waarborg voor de vakantiewoning

De waarborg van 500€ dient om eventuele ongelukjes of beschadiging te vergoeden.

Klachten in verband met de inventaris en bestaande schade worden aanvaard tot 6 uur na uw aankomst. Deze dient men te melden bij de eigenaar.

De controle van de vakantiewoning gebeurt bij het poetsen. Het is dus bij het poetsen dat men schade, verlies of breuk kan vaststellen. Wanneer alles in goede orde is achtergelaten en geen schade of breuk is geconstateerd, wordt uw waarborgsom ten laatste een week na verblijf  geretourneerd. Gaat de schade het bedrag van de waarborg te boven, dan is de huurder verplicht een aanvullende betaling over te maken binnen de week na berichtgeving.

Een conflict over de eventuele schade is een conflict tussen eigenaar en de huurder. De eigenaar beslist over de waarborg.

Meld ongelukjes spontaan.  Bij een ongeluk(je) neemt u contact op met de eigenaar. Zo kunnen de dingen opgehelderd worden en kan er een oplossing gezocht worden die beide partijen kunnen aanvaarden.

11. Contactgegevens eigenaar/verhuurder

 Ilse Dewaelheyns
Woestijnstraat 4, 1760 Roosdaal
GSM: 0476/40 41 29
Website: https://www.bnbdewoestijn.be
BE0663.854.835

info@bnbdewoestijn.be

Toerisme Vlaanderen, Grasmarkt 61 te 1000 Brussel. Tel. 02 504030. Toerisme Vlaanderen (www.toerismevlaanderen.be) is de bevoegde instantie die ons de vergunning voor het uitbaten van de vakantiewoningen heeft toegekend en waar verdere informatie verkregen kan worden over de reglementering inzake de exploitatie van een B&B en vakantiewoning en de rechtsmiddelen die algemeen voorhanden zijn bij de geschillen waar u als toerist een klacht kan indienen.

12. Wijziging van de huurvoorwaarden

De eigenaar kan deze huurvoorwaarden op elk ogenblik wijzigen, zonder voorafgaande verwittiging. De gewijzigde huurvoorwaarden worden onmiddellijk van kracht na hun wijziging.

Wij wensen u een aangenaam en ontspannen verblijf toe in Bed & Breakfast en vakantiewoning De Woestijn.

B&B De Woestijn
Vakantiewoning
Ilse Dewaelheyns
Woestijnstraat 4
B - 1760 Roosdaal

CONTACT US

+32 (0)476/40.41.29

Gouden herfstbladeren B&B De Woestijn